Cialis 20mg bipacksedeln från Fass

CIALIS

20 mg  filmdragerade tabletter, tadalafil

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

 

I denna bipacksedel finner du information om: 
1. Vad är CIALIS och vad används det för
2. Vad du behöver veta innan du tar CIALIS
3. Hur du tar CIALIS 
4. Eventuella biverkningar 
5. Hur CIALIS ska förvaras 
6. För packningens innehåll och övriga upplysningar 

1. Vad är CIALIS och vad används det för

 

CIALIS innehåller den aktiva substansen tadalafil som tillhör en grupp läkemedel som kallas fosfodiesteras typ 5-hämmare. CIALIS verkar vid sexuell stimulering genom att blodkärlen i penis slappnar av, så att blod kan strömma in. Detta resulterar i förbättrad erektil funktion. Om du inte harerektil dysfunktion hjälper inte CIALIS.

 

Det är viktigt att komma ihåg att CIALIS inte har någon effekt, om du inte är sexuellt stimulerad. Behovet av förspel för dig och din partner är detsamma som när du inte har tagit något läkemedel för erektil dysfunktion.

 

CIALIS är en behandling för vuxna män med erektil dysfunktion. Detta innebär att en man inte kan få, eller bibehålla, en hård, erigerad penis, tillräcklig för sexuellt umgänge. CIALIS har visat sig signifikant förbättra förmågan att få en hård, erigerad penis, tillräcklig för sexuellt umgänge.

 

2. Vad du behöver veta innan du tar CIALIS

Ta inte CIALIS om du:

 • är allergisk mot tadalafil eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • tar läkemedel som innehåller organiska nitrater eller kväveoxid-donatorer som t ex amylnitrit. Dessa läkemedel (”nitrater”) används för att behandla kärlkramp (bröstsmärta). CIALIS har visat sig öka effekten av dessa läkemedel. Om du tar någon form av nitrat eller är osäker, ska du tala med din läkare.

 • har en allvarlig hjärtsjukdom eller nyligen har haft en hjärtattack inom de senaste 90 dagarna.

 • nyligen har haft slaganfall (stroke) inom de senaste 6 månaderna.

 • har lågt blodtryck eller okontrollerat högt blodtryck.

 • någonsin tidigare har förlorat synen på grund av icke-arteritisk främre ischemisk optikusneuropati (NAION), så kallad ”stroke i ögat”.

Varningar och försiktighet

Tala med din läkare innan du tar CIALIS.

 

Tänk på att sexuellt umgänge utgör en möjlig risk för patienter med hjärtsjukdom, eftersom det anstränger hjärtat mer än vanligt. Om du har problem med hjärtat ska du tala om det för din läkare.

 

Innan du tar tabletterna, tala om för din läkare om du har:

 • sicklecellanemi (onormala röda blodkroppar).

 • multipelt myelom (cancer i benmärgen).

 • leukemi (blodcellscancer).

 • deformerad penis.

 • allvarlig leversjukdom.

 • allvarlig njursjukdom.

Det är inte känt om CIALIS är effektivt hos patienter som har genomgått:

 • bäckenoperation.

 • operation där delar av, eller hela, prostatakörteln avlägsnas och där nerverna inte bevaras (radikal icke-nervsparande prostatektomi).

 

Om du får en plötslig synnedsättning eller synförlust ska du avbryta behandlingen med CIALIS och omedelbart ta kontakt med din läkare.

 

CIALIS är inte avsett för användning av kvinnor.

Andra läkemedel och CIALIS

Tala alltid om för din läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

 

Ta inte CIALIS om du redan tar nitrater.

Vissa läkemedel kan påverkas av CIALIS eller påverka hur väl CIALIS kommer att fungera. Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du redan tar:

 
 • alfa-blockerare (används för att behandla högt blodtryckeller urinvägssymtom relaterade till benign prostatahyperplasi).

 • något annat läkemedel för högt blodtryck.

 • en 5-alfa reduktashämmare (som används för att behandla benign prostatahyperplasi).

 • läkemedel så som ketokonazoltabletter (för att behandla svampinfektioner) och proteashämmare för behandling avAIDS eller HIV infektion.

 • fenobarbital, fenytoin och karbamazepin (antiepileptiska läkemedel).

 • rifampicin, erytromycin, klaritromycin eller itrakonazol.

 • andra behandlingar för erektil dysfunktion.

CIALIS med dryck och alkohol

För information om påverkan av alkohol, se avsnitt 3. Grapefruktjuice kan påverka hur väl CIALIS kommer att fungera och skall intas med försiktighet. Tala med din läkare för ytterligare information.

Barn och ungdomar

CIALIS är inte avsett för användning av barn och ungdomar under 18 år.

Fertilitet

När hundar behandlades sågs en minskning av sperma. Minskning av sperma har setts hos några män. Det är osannolikt att denna minskning av sperma skulle leda tillinfertilitet.

Körförmåga och användning av maskiner

Yrsel har rapporterats av några av de män som tagit CIALIS i de kliniska studierna. Känn efter hur du reagerar på tabletterna innan du kör bil eller använder maskiner.

CIALIS innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

 

3. Hur du tar CIALIS

 

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

 

CIALIS tabletter intas genom munnen och är endast avsedda för män. Svälj tabletten hel med lite vatten. Tabletten kan tas oberoende av måltid.

 

Den rekommenderade dosen är en 10 mg tablett före sexuell aktivitet. Du har fått dosen 20 mg då din läkare ansett att den rekommenderade dosen 10 mg är för svag. CIALIS kan tas ända fram till 30 minuter före sexuell aktivitet. Effekten av CIALIS kan kvarstå upp till 36 timmar efter tablettintag.

 

Ta inte CIALIS mer än en gång per dag. CIALIS 10 mg och 20 mg är avsett att användas före förväntad sexuell aktivitet och rekommenderas inte att användas kontinuerligt varje dag.

 
Powered By OpenCart
Cialisisverige © 2018